sunnuntaina, marraskuuta 28, 2010

Irlannin talouskriisin syistä ja ratkaisuista

Vihreän eduskuntaryhmän kannanotto Irlannin ja muun Euroopan talouskriisiin

Vihreät 27.11.2010

Euroopan taloustilanne on poikkeuksellisen epävarma ja haastava. Kun vaihtoehdot ovat käytännössä varma romahdus ja epävarma pelastus, Vihreiden mielestä on valittava jälkimmäinen, vaikka ei ole varmuutta, että kriisin leviäminen muihin maihin pystytään rajoittamaan. Siksi Irlannin rahoituspakettia on tuettava.

On mahdollista, ettei Irlannin tilanne jää viimeiseksi tulipaloksi Euroopassa. On mahdollista, että edessä on vielä paljon syvempiä ongelmia. Samalla kun on tärkeää, että vaikeassa tilanteessa tunnistetaan riskit ja puhutaan niistä avoimesti, ei pidä sortua sellaiseen lietsontaan, jolla on itseään toteuttava vaikutus herkässä tilanteessa.

IRLANNIN VEROPARATIISIRAKENTEET TULEE PURKAA

Tilanteessa, jossa Irlantia tuetaan merkittävällä tavalla, Irlannin rahoituspaketilla tulee puuttua myös niihin syihin, jotka ovat osittain taustalla tilanteen kriisiytymisessä.

Irlanti käytti hyväkseen säätelemättömän finanssijärjestelmän ongelmia. Samalla kun korjataan finanssijärjestelmän ongelmia – puretaan veroparatiiseja, lisätään läpinäkyvyyttä ja vakavaraisuusvaatimuksia – samaa on vaadittava myös Irlannilta.

Ymmärrettävästi erityisesti Irlannin yhteisövero on herättänyt tässä tilanteessa tyrmistystä. Irlanti pitää yhteisöveronsa poikkeuksellisen matalana, ja kilpailee näin epäreilusti investoinneista samaan aikaan kun se odottaa solidaarisuutta kriisinhoidossa muilta.

Euroopassa tulee Vihreiden mielestä päästä parempaan veroharmonisointiin. Euroopan julkiset taloudet eivät kestä sitä, että me voimakkaasti kilpailemme toistemme kanssa esimerkiksi alhaisella yhteisöverokannallla.

Sama koskee veroparatiiseja: se, että eurooppalaiset maat tarjoavat yrityksille paitsi erittäin alhaisia verokantoja myös salaisuuden verhoa, vaikeuttaa tietä ulos kriiseistä. Jos käytetään paljon julkista rahaa kriisin hoitoon, on entistäkin tärkeämpää, että kriisin jälkilaskuun käytetyt veroeurot eivät karkaa sen järjestelmän ulkopuolelle, joka laskun kriisin hoidosta maksaa.

Vihreiden mielestä:

- Irlannin tulee lopettaa aggressiivinen verokilpailu. Nyt sen yritysverokanta on 12,5 prosenttia. Epäreilulla verokilpailulla syödään Suomen kaltaisilta mailta reilun talouden ehtoja.

- Irlannin veroparatiisirakenteet on purettava pelastuspaketin yhteydessä: Irlanti on myös salailevan lainsäädäntönsä perusteella Tax Justice Networkin – kansainvälistä veronkiertoa vastustavan kansalaisjärjestön – veroparatiisilistan numero kuusi.

- koska kysymys on ensisijaisesti pankkien ongelmista, Irlannin tilanne ei ole suoraan verrattavissa Kreikkaan. Irlannin julkista taloutta on tuettava, mutta samalla edellytettävä holtittomasti toimineen pankkisektorin saneerausta ja siinä yhteydessä myös yksityisten rahoituslaitosten vastuukantoa.

- julkisen talouden säästöohjelman mittaluokan täytyy olla kokonaisuudessaan riittävä ja kunnianhimoinen. On huomioitava kuitenkin sosiaalinen oikeudenmukaisuus niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etuuksia ei karsita. Kriisin hoito ei saa tapahtua heikkojen kustannuksella.

TULEVIEN KRIISIEN HALLINTA: FINANSSIJÄRJESTELMÄ ON MUUTETTAVA AVOIMEMMAKSI

Akuutin tilanteen ratkaisemisen rinnalla koko finanssijärjestelmä on uudistettava avoimemmaksi ja reilummaksi. Nyt Irlannissa nähty tilanne pitää pystyä ennaltaehkäisemään.

Muun muassa Irlannissa ja Islannissa pankkien pelastaminen on hyvin raskasta julkiselle taloudelle, koska pankit ovat niin isoja suhteessa valtioihin, joissa ne sijaitsevat. Tätä kehitystä pitää hillitä tiukentamalla vakavaraisuussääntöjä, eli sitä suhdetta, kuinka paljon pankilla pitää olla omaa pääomaa suhteessa lainanantoon. Vakavaraisuuden parantamista kritikoidaan sillä, että se kasvattaa lainan hintaa. Tämä on totta. Vihreiden mielestä tärkeintä on se, että voidaan hillitä uusien kriisien syntyä ja tasoittaa äärimmäisiä suhdannevaihteluita.

Euroopalla on parannettava myös erilaisten kuplien tunnistamisessa; vasta tehdyt stressitestit eivät hälyttäneet esim. Irlannin kohdalla, koska stressitestit eivät tee näkyväksi orastavaa luottamuspulaa.

Irlanti on jälleen kerran osoitus siitä, kuinka merkittävä rooli asuntomarkkinoiden kehityksellä ja asuntokuplien synnyllä voi olla koko julkiseen talouteen. On selvästi on tarvetta kehittää mekanismeja, joilla tällaisia kuplia voidaan ehkäistä.

EU-tasolla on tarkasti arvioitava pankkien hallitun velkasaneerauksen mahdollisuutta, koska aina laskua ei voi jättää julkisten talouksien maksettavaksi.

Se, että näitä talouden kriisejä hoidetaan julkisin varoin, velvoittaa vihreiden mielestä etenemään transaktio- ja pankkiverossa, jotka voivat osaltaan hillitä tulevia kriisejä ja osallistaa finanssisektoria kriisien jälkilaskuun.

Vihreiden mielestä finanssijärjestelmässä on toteutettava seuraavat uudistukset:

- jäsenmaiden talouksien tarkempi seuranta: esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden seurantaan (ja ongelmien ilmaantuessa hallittuun toimintaan) on luotava mekanismi kiinteistökuplan varalta. Stressitestit eivät mitanneet systeemissä sisällä olleita kuplia, siksi ne eivät toimineet. Jäsenmaiden talousseurantamekanismin on kyettävä arvioimaan myös kuplia, ne on voitava hallitusti purkaa ennen kuin on liian myöhäistä.

- Sanktiot on otettavaa käyttöön riittävän varhaisessa vaiheessa: sanktioilla on ennalta ehkäisevä pelotevaikutus. Siinä vaiheessa kun ongelma on sylissä, niiden teho on heikompi.

- Finanssimarkkinoitakin pitää verottaa; on otettava käyttöön spekulatiivista rahaliikennettä rajoittava transaktiovero ja pankkien taseesta kerättävä vakausmaksu, jolla rahoitetaan tulevien kriisin hallintaa.

- Tulevien kriisien kannalta on oleellista, että myös julkiset taloudet voivat mennä velkasaneeraukseen. Velkasaneerausmallien pohdinta ja hallitun järjestelmän kirjaaminen tuleviin valtioiden lainapapereihin osana tulevien kriisien hallintaa on tärkeää.

Antti Vesala:
Vihreät ovat selvästi etatistis-kollektivistinen eli liberalismin ja individualismin vastainen puolue, mikä ilmenee näistä linjauksista kristallinkirkkaalla tavalla. Julkista valtaa ei nähdä minkäänlaisena uhkana ihmisten vapaudelle vaan luotetaan siihen täysin sokeasti. Sokeassa valtiouskossaan vihreät sulkevat täysin silmänsä siltä, että todellisuudessa kaikkien talouskriisien syyt ovat jäljitettävissä nimenomaan valtion kömpelöihin yrityksiin säännellä taloutta.

Pankkien vastuuton toiminta johtuu moraalikadosta, jonka syynä on tietoisuus siitä, että valtiot ovat ryhtyneet pelastamaan itsensä kuralle vetäneitä pankkeja. Yhdysvaltain asuntoluottokriisi johtui siitä, että valtio määräsi "sosiaalisista syistä" pankit antamaan asuntoluottoja maksukyvyttömille. On lapsellista kuvitella, että poliitikot kykenisivät ratkaisemaan tai ennalta estämään sellaiset kriisit, jotka johtuvat poikkeuksetta alkujaan poliitikkojen tekemistä päätöksistä. Tämä on itseään ruokkiva kierre, joka ei lopu ennen kuin politiikka ja talous erotetaan toisistaan ja sallitaan yksityisten sijoittajien kärsiä tekemiensä päätösten seuraukset omissa nahoissaan, päästetään holtittomat pankit kaatumaan ja lakataan ylipäätään tukemasta sellaista liiketoimintaa, jolla ei ole selvämisen edellytyksiä. Sääntelyn aikaansaamien häiriöiden korjaaminen lisäsääntelyllä on alkoholismin lääkitsemistä lisäviinalla.

Vero"paratiisi"rakenteiden "purkamisen" vaatimus on samaa valtiouskoa kuin kaikki muukin näissä kannanotoissa. Kilpailukykyinen yritysverotus on Irlannin ainoita oljenkorsia selvitä ylös nykyisestä kriisistään. Se ei ratkaise mitään, että Irlannista tehdään samanlainen verohelvetti kuin muut Euroopan maat ovat. Päinvastoin, koko Euroopan kannattaisi investoida kilpailukykyynsä ja pudottaa yritysverotus Irlannin tasolle tai jopa sen alle.

"Transaktioveron" tai muiden yhtä epärealististen neososialististen ehdotusten käyttöönotto olisi ehkä hoopointa mahdollista politiikkaa nykyisessä tai yleensä missään tilanteessa. Siitä ei koskaan päästä maailmanlaajuiseen yksimielisyyteen, ja jos yksittäiset Euroopan maat tai vaikka koko EU lähtisi tällaiseen itsensä päähän ampumiseen, kaupankäynti siirtyisi vain muualla hoidettavaksi. Näin kävisi aivan varmasti, siitä ei pidä olla pienintäkään epäilystä.

Näitä miettiessä tuntuu kovin oudolta, mihin se älykköpuolueen maine perustuu. Paksusankaisiin silmälaseihin kenties?
Ei kommentteja: