tiistaina, helmikuuta 22, 2011

Eduskunta tiukensi sensuurilainsäädäntöä


kansanedustaja Markku Laukkanen (kesk): "Keskustelun kontrolli ontuu aika tavalla"Mordorin linna:

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja PTK 159/2010 vp

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011 kello 14.00

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00-15.59) ja puhemies Sauli Niinistö (15.59-17.19).

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Ainoa käsittely
Muu asia M 6/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössä kannanottonsa entisen pääministerin Matti Vanhasen menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi nyt päättää joko olla nostamatta syytettä Matti Vanhasta vastaan tai varata hänelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Keskustelu

Puhemies: Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Jacob Södermanin kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ed. Kimmo Sasin ehdotuksen eli päätti olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Kiviniemi ja ministerit Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula)

Keskustelu
Valtioneuvoston kirjelmä VN 5/2010 vp

Puhemies: Esitellään pääministeri Kiviniemen ja ministerien Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 246/2010 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 34/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 317/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 39/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.4)
Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 317/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 39/2010 vp

Yleiskeskustelu
Markku Laukkanen /kesk: Arvoisa herra puhemies! Tämä on asia, joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan, että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään, ja myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin.

Arvoisa puhemies! Tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi, että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina, jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala, vielä kun sen keskustelun kontrolli - vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa, järjestelmiä olemassa - ontuu aika tavalla. Sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia.

Tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin niihin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin, mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys, samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä, niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla olemme nähneet.Jälleen käy ilmi poliittisten vallanpitäjien sanoinkuvaamaton pahuus ja tyhmyys.Markku Laukkanen /kesk:
Arvoisa herra puhemies! Tämä on asia, joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan, että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään, ja myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin.Tässä äijä siis vain lukee robottimaisesti ääneen lakiesitystekstiä sanomatta itse yhtään mitään.

Miksi "kansanedustajina" on tuollaisia robotteja, jotka menevät eduskuntaan lukemaan ääneen hallituksen lakiesityksen tekstiä? Tuon ääneenlukemisen voisi hoitaa kuka tahansa, vaikkapa palkattomana työharjoittelijana eduskuntatalossa oleva peruskoululainen.


Markku Laukkanen /kesk:
Arvoisa puhemies! Tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi, että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina, jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala, vielä kun sen keskustelun kontrolli - vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa, järjestelmiä olemassa - ontuu aika tavalla. Sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia.


"Kansanedustaja" Markku Laukkanen siis katsoo internetin käytön "riskien" olevan niin vakavia, että internetiä pitää sensuroida nykyistäkin tiukemmin.

"Kontrolli
ontuu aika tavalla" eli sensuuri ei ole vielä riittävän tiukkaa tämän "kansanedustajan" mielestä. "Kansanedustaja" Markku Laukkanen siis haluaa, että valtion väkivaltakoneisto sensuroi internetiä tiukasti estääkseen kansalaisia sanomasta internetissä omia mielipiteitään.


Markku Laukkanen /kesk:
Tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin niihin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin, mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys,


Mitä tällä on tekemistä asian kanssa?! Äijä on pihalla kuin lumiukko.


Markku Laukkanen /kesk:
samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä, niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla olemme nähneet.Valheellista orwellilaista diskurssia. Äijä sanoo pitävänsä tiedonvälitystä demokratian kulmakivenä, mutta kannattaa tiedonvälityksen sensuroinnin tiukentamista.

Äijä viittaa arabimaiden kansannousuihin diktatuureja vastaan, mutta käyttäytyy itse kansaa kohtaan täsmälleen samalla tavalla kuin arabivaltioiden tyrannit, tiukentamalla tiedotusvälineiden sensurointia estääkseen kansalaisia sanomasta omia mielipiteitään.

Ei kommentteja: