maanantaina, syyskuuta 19, 2011

Eduskunta siirtää Suomen valtiolliseen suvereniteettiin kuuluvan vallan EU:lle

"kansanedustaja" Katri Komi (kesk) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä

"kansanedustaja" Sari Sarkomaa (kok) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä

"kansanedustaja" Eeva-Johanna Eloranta (sd) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä
"kansanedustaja" Tuula Väätäinen (sd) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä

"kansanedustaja" Tytti Tuppurainen (sd) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä

"kansanedustaja" Pertti Salolainen (kok) ei viitsi edes lukea Suomen perustuslain muuttamista koskevia tekstejä
Eduskunta siirtää Suomen valtiolliseen suvereniteettiin kuuluvan vallan EU:lle.

Ehdotettujen 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin säännösten mukaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan siirrosta Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle päätettäisiin kahden kolmasosan enemmistöllä. Säännökset merkitsisivät, että toimivallan siirto olisi toteutettavissa perustuslain siihen tarkoitukseen osoittamassa menettelyssä eikä merkittävääkään toimivallan siirtoa enää pidettäisi poikkeuksena perustuslaista.

Tämä määräenemmistöä edellyttävä päätöksenteko rinnastuisi lähinnä valtakunnan alueen muuttamista (PL 94 §:n 2 mom. ja 95 §:n 2 mom.) tai talousarvion ulkopuolista rahastoa (PL 87 §) koskevaan perustuslakisääntelyyn.

Täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa voidaan edelleen pitää periaatteellisesti tärkeänä asiana, minkä vuoksi päätöksenteossa on perusteltua säilyttää määräenemmistövaatimus. Sen sijaan tavallisella ääntenenemmistöllä voitaisiin päättää muuta kuin merkittävää toimivallan siirtoa koskevien kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta.

Perustuslakiin kirjattaisiin siten nykyinen tulkintakäytäntö perustuslain 1 §:n tarkoittamasta täysivaltaisuudesta, jossa tehdään ero täysivaltaisuuden kannalta merkittävän ja muun toimivallan siirron välillä. Muutosta nykykäytäntöön merkitsisi kuitenkin se, että myös eduskunnan toimivallan siirtäminen tapahtuisi tämän erottelun mukaisesti. Muusta kuin merkittävästä eduskunnan toimivallan siirrosta voitaisiin vastaisuudessa päättää tavallisella ääntenenemmistöllä.

Toimivallan siirron merkittävyyttä täysivaltaisuuden kannalta arvioitaessa kiinnitettäisiin nykyisen tulkintakäytännön mukaisesti huomiota toimivallan siirron asialliseen rajattuisuuteen ja soveltamisalaan (esim. PeVL 38/2001 vp, s. 7 ja PeVL 51/2001 vp) sekä esimerkiksi sopimusmääräysten luonteeseen, tarkoitukseen ja aineelliseen merkitykseen yleisemminkin (esim. PeVL 61/2002 vp, PeVL 7/2003 vp, PeVL 6/2004 vp ja PeVL 19/2010 vp).

Tulkinnan lähtökohtana säilyisi edelleen se, että kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa valtioiden kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähän vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisinaan merkittäviä perustuslain 1 §:n 1 momentin kannalta.

Myös kysymyksessä olevan toimivallan siirron suhteella Suomen aikaisempiin kansainvälisiin velvoitteisiin ja jäsenyyksiin olisi merkitystä samoin kuin kansainvälisen velvoitteen liitynnällä perustuslain kokonaisuuteen ja erityisesti 1 §:n 3 momentin säännökseen Suomen kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen tarkoitusperistä (PeVL 11/2000 vp). Erityistä merkitystä olisi Suomen jäsenyydellä Euroopan unionissa (esim. PeVL 13/2008 vp), mitä ilmentää myös ehdotettu 1 §:n 3 momentin säännöksen muutos, jonka mukaan Suomi on Euroopan unionin jäsen.

Kansainvälinen velvoite koskisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa esimerkiksi, jos kyse olisi liittymisestä Euroopan unionin kaltaiseen, tiiviydeltään, laajuudeltaan ja syvyydeltään siihen rinnastettavaan kansainväliseen järjestöön ja velvoitteeseen samalla liittyisi toimivallan siirtoa perustuslaissa säädetyillä aloilla.

Sen sijaan esimerkiksi uudenkaan toimivallan siirto järjestölle, jonka jäsenenä Suomi jo on, ei tapauksesta riippuen välttämättä merkitsisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa.

Huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti siihen, miten uuden toimivaltuuden siirto vaikuttaa järjestelyyn kokonaisuutena samoin kuin esimerkiksi siihen, miten uuden toimivallan siirto liittyy jo aikaisemmin siirrettyyn toimivaltaan. Esimerkiksi jos siirrolla ei muutettaisi jo olemassa olevan kokonaisjärjestelyn luonnetta, ei siirtoa olisi arvioitava Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittäväksi.

Ehdotetuissa säännöksissä mainittaisiin kansainvälisen järjestön ja kansainvälisen toimielimen rinnalla Euroopan unioni erikseen keskeisen merkityksensä ja tähänastisten täysivaltaisuuden kannalta merkittävien voimaasaattamislakien perusteella.
Hallituspuolueiden ja Keskustan kansanedustajien mielestä sellaisella asialla kuin Suomen valtiollisella suvereniteetilla ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään merkitystä.Sanna Onkamo:


keskiviikko 14. syyskuuta 2011


Perustuslakimuutos

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Lauseet ovat otteita Suomen perustuslaista, jonka muutosesityksestä äänestetään eduskunnassa aikaisintaan lokakuussa. Ennen lakimuutoksen käsittelyä olisi muutoksen sisällöstä tullut tiedottaa kansalaisille, käydä kansalaisten ja päättäjien välistä keskustelua sekä asettaa lakimuutos päättäjiä sitovan kansanäänestyksen alaiseksi. Mitään näistä asioista ei olla kuitenkaan tehty vaan lain valmistelutyö on viety läpi täydellisessä hiljaisuudessa.

Lähetin maanantai-iltana alla olevan tekstin sähköpostiviestinä kaikille kansanedustajille lukuunottamatta Perussuomalaisia.


Käsittelette huomenna eduskunnassa lakialoitetta perustuslain muuttamiseksi. En tiedä mikä kantanne asiaan on tällä hetkellä, mutta toivon että äänestätte Suomen kansalaisten edun mukaisesti. Mielestäni on Suomen etujen vastaista, että Suomen asema Euroopan Unionin jäsenmaana kiteytetään perustuslaissa (1 §) sekä annetaan eduskunnan kahden kolmasosan määräenemmistölle mahdollisuus siirtää Suomen toimivalta suuremmalle toimielimelle (95 §). Tämä murentaisi Suomen itsenäisyyden ja veisi meidät kohti liittovaltiokehitystä.

Kaikilta osin lakimuutos ei toki ole huono. 53 § viidenkymmenen tuhannen kansalaisen mahdollisuudesta tuoda lakialoite eduskunnan käsittelyyn lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia politiikkaan. Tällaiset muutokset perustuslakiin ovat toivottuja. Käsittelyyn tulevan lakimuutoksen suurin epäkohta osuu lähelle lain tarkoitusta yksittäisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuteen. Kansalaisella on mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan suoraan, mutta se, kuinka moni on asiasta tietoinen on eri asia. Kansalaisen täytyy olla asioista tietoinen innostuakseen, voidakseen vaikuttaa ja äänestääkseen. Mediaa ei voida ainakaan kiittää tiedottamisesta ja asioiden seikkaperäisestä tutkimisesta mikä on kummallista, sillä se on median velvollisuus ja ensisijainen tehtävä.

Syy miksi kirjoitan teille suoraan on se, että mediassa ei olla edellisen eduskunnan toiminta-ajan jälkeen käyty minkäänlaista keskustelua perustuslakimuutoksesta. Kansalaiset on pidetty asian suhteen täysin pimennossa ja niin ollen te edustajatkaan ette välttämättä ole tietoisia kansan mielipiteistä asian suhteen. Pyydän teiltä, kun tulette äänestämään lakialoitteesta käyttämään harkintaa ja tarkoin pohtimaan, mitkä ovat motiivinne äänestyskäyttäytymisenne takana. Toivon, että äänestätte omantuntonne mukaan Suomen kansan parhaaksi.

Ystävällisin terveisin, Sanna Onkamo
Uusimaa
Tällaisen lakimuutoksen läpivienti vaatii kahden eduskunnan hyväksynnän. Edellinen eduskunta hyväksyi lain viime keväänä enemmistön äänin toimikautensa loppupuolella. Nykyinen eduskunta hyväksyy lain mikäli kaksi kolmasosaa kansanedustajista puoltaa lain läpimenoa.

Kansanedustajien "vastauksia":


sunnuntai 18. syyskuuta 2011


Kansanedustajien vastaukset

Julkaisen pyynnöstä alla kansanedustajien vastaukset kirjeeseen, jonka löytää edellisestä blogikirjoituksestani. Tähän mennessä 20 edustajaa 161:stä (en lähettänyt kyselyä Perussuomalaisten ehdokkaille) on vastannut viestiini.Siis vain joka kahdeksas (1/8) kansanedustaja viitsii edes vastata kansalaisen kysymykseen, joka koskee PERUSTUSLAIN MUUTTAMISTA ja Suomen valtiolliseen suvereniteettiin kuuluvan vallan siirtämistä EU:lle.Kiitos viestistä.

Ystävällisin terveisin,

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja (sd)


Kiitos Viestistänne!

terveisin

Pertti Salolainen (kok)Kiitoksia viestistänne ja evästyksistä tärkeässä asiassa.

Yst. terveisin,
Hanna Sirén
Tuula Väätäisen avustaja


Kiitos yhteydenotosta.

Eeva-Johanna Eloranta (sd)Kiitos viestistäsi ja siinä esille nostamistasi näkökohdista.

Sari Sarkomaa (kok)


Kiitos kannanotostanne.

Katri Komi (kesk)Nämä "kansanedustajat" eivät siis edes lukeneet heille lähetettyä viestiä, joka koski PERUSTUSLAIN MUUTTAMISTA.

Hehän lähettivät selvästi vain automaattivastauksen, jonka sisältö oli pelkkä "kiitos viestistäsi" eli "haista vittu".

Tytti Tuppurainen (sd), Tuula Väätäinen (sd), Eeva-Johanna Eloranta (sd), Sari Sarkomaa (kok), Pertti Salolainen (kok) ja Katri Komi (kesk) eivät siis ole lainkaan kiinnostuneita siitä, mitä Suomen PERUSTUSLAISSA lukee.

He ovat siis demokratian vastustajia ja Suomen kansan vihollisia.
Ei kommentteja: