tiistaina, syyskuuta 04, 2012

Helsingin Sanomat ei tiedä, mitä on liberalismi
Vihreän Langan entinen päätoimittaja Elina Grundström, HS:n pääkirjoitustoimittaja


Pravda:

Elina Grundström


Suo­mes­sa äly­köt ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet va­sem­mis­to­lai­sia tai vä­hin­tään pu­na­vih­rei­tä. On­kin vir­kis­tä­vää, et­tä meil­le on lo­pul­ta il­mes­ty­nyt jouk­ko oi­keis­to­lai­sia älyk­kö­jä, jot­ka puo­lus­ta­vat roh­keas­ti mark­ki­na­ta­lout­ta ja li­be­ra­lis­mia.

Tä­mä aja­tus on vii­me ai­koi­na esi­tet­ty mon­ta ker­taa, esi­mer­kik­si Björn Wahl­roo­sin, Tuo­mas En­bus­ken se­kä Ti­mo Hän­ni­käi­sen ja Tom­mi Me­len­de­rin kir­jo­jen ar­viois­sa.

...
Uu­det oi­keis­to­äly­köt muis­tut­ta­vat­kin hiu­kan nii­tä ne­tis­sä rie­hu­via pro­vo­kaat­to­rei­ta, joi­ta kut­su­taan trol­leik­si. Mut­ta trol­le­ja he ei­vät ole. He edus­ta­vat uut­ta ideo­lo­giaa, jo­ka he­rät­tää suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa pal­jon mie­len­kiin­toa ja in­nos­tus­ta, ai­na­kin kir­jo­jen saa­mas­ta laa­jas­ta huo­mios­ta pää­tel­len.

Tä­mä uu­si aa­te on li­be­ra­lis­mi il­man uto­piaa.Ti­mo Hän­ni­käi­sellä ja Tom­mi Me­len­de­rillä ei ole yhtään mitään tekemistä liberalismin kanssa. Hehän eivät edes tiedä, mitä liberalismi on. He mm. kutsuvat Tarja Halosta ja Alexander Stubbia liberaaleiksi.

HS:n pääkirjoitustoimittaja Elina Grundström pitää "liberalismin puolustajina" henkilöitä, jotka eivät ymmärrä käsitettä liberalismi.

Suomen suurimman sanomalehden pääkirjoitustoimittaja ei siis itsekään tiedä, mitä tarkoittaa sana liberalismi. 

Tämä osoittaa aivan hirvittävää sivistymättömyyttä. 

Suomalainen journalismi on siis lievästi sanottuna täyttä paskaa. Suomalaiset toimittajat eivät tiedä yhtään mistään yhtään mitään. Toimittajina on ihmisiä, joiden yleissivistys on pienempi kuin peruskoulun oppimäärä.