tiistaina, marraskuuta 24, 2009

Työvoimapulaa ei tule koskaan

Sampo Terho: Työvoimapulaa ei tule koskaan

Viime vuosien tai paremminkin vuosikymmenien yleisimmin hyväksytty poliittinen hokema on ollut Suomeen piakkoin iskevä massiivinen työvoimapula, joka vaanii aina aivan nurkan takana. Todellisuudessa sekä ongelman laajuus että ratkaisu on useimmiten analysoitu väärin.

Monet keskeisetkin tahot tekevät laskelmissaan jo sen lähtökohtaisen virheen, että puhuvat Suomen työikäisen väestön vähenemisestä kokonaisuudessaan. Todellisuudessa työikäisestä väestöstä kuitenkin osa on joka tapauksessa poissa työelämästä, joten todellinen vähennys työvoimaan on pienempi kuin laskelmissa tavallisesti esitetään.

Jos siis esimerkiksi 10 vuoden päästä työikäisten määrä olisi 150 000 pienempi kuin nyt, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että Suomessa 55-64 vuotiaista vain 57% on muutenkaan tätä nykyä töissä, eli vastaavasti 43% näistä työikäisistä on jo nyt poissa työelämästä. Suurten ikäluokkien eläköitymisellä pelottelu alkaa siis olla turhaa, kun eläkkeelle siirtyminen on jo paljolti tapahtunut tosiasia, eikä yleisen työvoimapulan alkamisesta silti ole merkkiäkään.

Tulevaisuutta povatessa on oltu erityisen huolissaan huoltosuhteen kehityksestä. Huoltosuhde tarkoittaa lasten ja vanhuuseläkeläisten määrällistä suhdetta työikäisiin. Ensi vuonna huoltosuhteen ennakoidaan olevan 51,6%, eli työikäisiä on vielä noin kaksi kertaa enemmän kuin työiän ulkopuolisia. Huoltosuhde on harvoin ollut tilastoidussa historiassamme näin edullinen.

Kaukaisemmissa ennusteissa huoltosuhteen arvellaan nousevan vuonna 2020 65,4%:iin ja 2030 jo 73%:iin. Jos näin kävisi, ei sekään olisi ennen kuulumatonta. 1900-luvun alussa huoltosuhde oli yli 70%:ia, tosin sillä erolla nykyiseen, että tuolloin huoltosuhdetta heikensi ennen kaikkea lasten suuri määrä.

Päättäjiemme suurin erehdys on ollut ajatella, että huoltosuhteen heikentyminen voitaisiin estää parhaiten maahanmuutolla. Tämä ajatus on täysin teoreettinen, sillä esimerkiksi vuoden 2006 lopussa 18-64 –vuotiaiden Helsingissä asuvien ulkomaiden kansalaisten työllisyysaste oli 50,6%, eli työikäisistäkin vain noin puolet oli työelämässä. Samaan aikaan Suomen kansalaisten vastaava luku oli 75,5%.

Nykyisen kaltainen maahanmuutto siis vain heikentää huoltosuhdetta, mikä ei ole yllättävää kun otetaan huomioon, että ulkomaalaiselle työnsaanti on aina vaikeampaa ja esimerkiksi islamilaisessa kulttuurissa naisten työssäkäynti ei ole yleistä. Sen sijaan hankitaan paljon lapsia, mikä sekin lyhyellä aikavälillä heikentää huoltosuhdetta.

Kaikkein tuhoisinta ajattelua on ollut, että työvoimapulaa ennakoiden täytyisi Suomeen jo nyt ottaa suuret määrät maahanmuuttoa. Kukaanhan ei tiedä, miten suuri työvoimapula vuonna 2030 tulee todellisuudessa olemaan (jos sitä on lainkaan), mutta mikä tahansa se olisi, varmaa on että maahanmuuttajakin ikääntyy. Siksi nyt otettu maahanmuuttaja olisi 2030 jo itsekin työuransa ehtoopuolella, ehkä jopa eläköitymässä, joten maahanmuuton lisääminen ennen työvoimapulan todellista alkamista on yksinkertaisesti järjetöntä.

Koko Suomea uhkaava huoltosuhdeongelma on pitkään käsitetty väärin. Työikäisten määrä ei sinänsä ole valtavasti laskemassa, sillä ensi vuonna 15-64 –vuotiaita arvellaan olevan noin 3,5 miljoonaa ja vielä viidenkymmenenkin vuoden päästä 2060 noin 3,4 miljoonaa.

Todellinen ongelma on se, että huollettavien määrä jatkuvasti nousee, koska ihmiset elävät eläkkeellä entistä pitempään, eli viettävät suhteellisesti paljon entistä suuremman osan elämästään jouten. Tätä asiaa ei voida auttaa kuin työuria pidentämällä. Maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa edes teoriassa, vaan johtaa vain kiihtyvään kierteeseen: kun edelliset maahanmuuttajat jäävät suomalaisten tapaan liian aikaisin eläkkeelle, tarvitaan yhteiskuntaa ylläpitämään jälleen entistä enemmän maahanmuuttajia.

Jos siis on jotain todellista työvoimapulaa, se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnassamme ollaan liikaa jouten. Ylivoimaisesti paras keino niin työvoimapulan torjumiselle kuin huoltosuhteen parantamiselle on eläkeiän nostaminen, joka samanaikaisesti lisää työssäoloa ja vähentää eläkeläisten määrää. Nostamalla eläkeikää edes 3 vuotta, saataisiin 150.000 potentiaalista työntekijää.

Jos työuria pidennettäisiin myös alkupäästä lyhentämällä opiskeluaikoja, tuottaisi jokainen lyhennetty vuosi noin 50.000 uutta työntekijää. Aloittamalla peruskoulu vuotta aikaisemmin, tehostamalla koulunkäyntiä mm. verkko-opetuksella ja laajentamalla oppisopimusjärjestelmää voitaisiin saada jo satoja tuhansia nuoria lisää työelämään.

Osa-aikatyöntekijöitä oli joulukuussa 2008 kaikkiaan 338.000, joiden täysipäiväiseksi siirtyminen voisi vastata noin 60.000:en ihmisen työpanosta. Kaikkein keskeisin käyttämätön reservi ovat tietysti työttömät, joita on tälläkin hetkellä 265.000. Lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon tukityöllistettyjä on noin 40.000 ja työttömyyseläkeläisiä noin 50.000.

Kun työvoimapulaa ennustetaan kahdenkymmenen vuoden päähän, täytyy ottaa vielä huomioon työn tehostuminen. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana voi työvoiman tarve realistisesti laskea automaation seurauksena esimerkiksi 200.000 henkeä, erityisesti kun muistetaan myös hallinnon automatisoituminen.

Kaikkiaan jos Suomi siis viritettäisiin toden teolla työvoimapulan torjuntaan, voitaisiin kotimaisin keinoin vastata noin miljoonan ihmisen työvoimapulaan. Niin laajaa työvoimapulaa tosin ei tule koskaan.

Se valikoiva työvoimapula, jota olemme joillain aloilla jo kokeneet, on lähinnä hyvinvointivaltion elintasosairautta. Ilmainen koulutus saa nuoret liian suurin joukoin hakeutumaan kohti kevyitä toimistotöitä. Liian alhainen eläkeikä taas saa ikääntyneet turhan aikaisin oloneuvoksiksi. Nykyinen työttömyysturva puolestaan ajaa kaiken ikäiset välttelemään pienipalkkaisia ja raskaita aloja.

Suomea ei siis piinaa työvoimapula, vaan paremminkin sosiaalidemokratia rakennelmineen. Jotta maamme selviäisi, on kaikkien ikäluokkien tingittävä saavutetuista eduistaan, jotka ovat yksinkertaisesti kestämättömät.

torstaina, marraskuuta 19, 2009

Egalitarismista, kateudesta, feminismistä

Jarkko Pesonen:
Olen kyllästynyt monelta suunnalta työntyvään puheeseen siitä, kuinka nykyinen yhteiskunta on eriarvoinen. Esimerkiksi vasemmisto puhuu varallisuuden eriarvoisesta jakautumisesta ja feministit taas sukupuolien eriarvoisuudesta vedoten esimerkiksi naisjohtajien suhteellisesti pienempään määrään.

Useinkaan nämä tahot eivät vaivaudu tarkemmin määrittelemään mitä eriarvoisuudella tarkoittavat ja miten tällaisen voisi todentaa. Koska arvon kokeminen jossain asiassa on puhtaaasti subjektiivinen ja yhteiskuntasopimukseen nojaava käsite, ei mitään universaalia tasa-arvoisuutta voi edes olla olemassa. Lisäksi ihmiset ovat syntyjään jo erisuhtaisessa asemassa toisiinsa - joidenkin syntyessä viisaampina, terveempinä tai varakkaampina kuin toiset - on kaikenlainen tasa-arvoistaminen todellisuudessa ihmisten tasapäistämistä, jolloin lahjakkaita ja menestyviä ihmisiä rangaistaan muiden huonommuudesta.

Mitä tulee varallisuuden epäarvoiseen jakautumiseen, niin yhteiskunnassa varallisuus kerääntyy niille, joilla on eniten kykyjä kerätä omaisuutta. Yhteiskunnassa, jossa vallitsee sopimusvapaus, ihmisten itsemäärämisoikeus ja omaisuudenturva, omaisuutta kertyy niille, jotka kykenevät täyttämään muiden ihmisten tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. Oli kyse sitä lääkäristä tai konsernin toimitusjohtajasta, niin nämä molemmat tyydyttävät muiden ihmisten tarpeita tehokkaammin kuin esimerkiksi köyhä taidemaalari tai lähihoitaja.

Vaikka arvostan sekä osaavia taiteilijoita ja pidän lähihoitajien työtä sinänsä arvokkaana, niin ensin mainittua ihmiset eivät yleisesti juuri tarvitse ja jälkimmäinen taas on helpommin korvattavissa kuin vaikkapa lääkäri ja ansaitsee siksi vähemmän. Näin ollen, on kyse ihmisten omista kyvyistä ja ahkeruudesta kuinka hyvin hän menestyy.

Mikäli ihmiseltä riistetään mahdollisuus korottaa elintasoaan ja yhteiskunnallista asemaansa ahkeruudellaan ja taidoillaan, katoaa motivaatio kehittää omia kykyjään, mikä taas johtaa koko yhteiskunnan heikompaan menestymiseen ja kollektiiviseen köyhyyteen. Aivan samoin kuten tapahtui kaikissa niissä maissa, joissa varallisuuden epätasaista jakautumista koitettiin korjata sosialismilla.

Sukupuolten eriarvoisuudesta puhuttaessa on täysin epäkelpoa vedota esimerkiksi naisjohtajien vähempään määrään suhteessa miesjohtajiin. Tämä johtuu siitä, että tällä tavalla ei tulla osoitetuksi mitään sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää sinänsä, sillä kyse voi hyvinkin olla ryhmien välillä vallitsevista eroista. Johtotehtäviin nimittäin hakeutuu vähemmän naisia kuin miehiä, jolloin on luonnollista ja normaalia, että tuolloin naisia näissä tehtävissä on vähemmän.

Tämä ei tietenkään miellytä niitä, joiden mielestä millään ihmisryhmillä ei ole mitään eroja - etenkään henkisiä eroja! - vaan väittävät tuolloin kyseessä edelleen olevan jonkinlaisen syrjinnän ja saatetaan väittää, että yhteiskunta painostaa naisia jäämään tavoittelematta näitä tehtäviä. Tällaiset kannanotot kertovat lähinnä laumasieluisesta identifioitumisesta omaan viiteryhmään kun ei kestetä ajatusta siitä, että oma viiteryhmä olisi keskimäärin heikommin suoriutuva kuin jokin toinen. Samalla oma yksilöllisyys mitätöidään ja esimerkiksi epäonnistumisesta jossain asiassa saatetaan syyttä omaan viiteryhmään kohdistuvaa syrjintää. Tämä on tietenkin helpompaa kuin myöntää omat, yksilötasolla olevat puutteet.

Kaikenlainen ryhmäajattelu on perseestä siinä mielessä, että tuolloin yksilö mitätöidään niin heikkouksineen kuin vahvuuksineenkin. Toisten menestymisestä ja omasta epäonnistumisista on toki helppoa syyttää ryhmiin kohdistuvaa epätasa-arvoista kohtelua, mutta jos ne ihmiset, jotka eniten paasaavat epätasa-arvoisuudesta, käyttäisivät tähän kuluttamansa ajan oman onnen tavoitteluun marisemisen sijaan, saavuttaisivat hekin omalla työllään niitä hedelmiä, joiden epätasa-arvoisesta jakautumisesta he nyt puhuvat.


perjantaina, marraskuuta 13, 2009

Seta ei puolusta homojen oikeuksia

Setan facebook-keskustelupalstalta deletoitiin allaoleva filosofian tohtori Jukka Hankamäen kirjoitus mm. vihreiden, vasemmistolaisten ja muslimien suhtautumisesta homoihin:

Olin pari viikkoa sitten Tuomas Enbusken radio-ohjelmassa keskustelemassa islamin ongelmista. Sähköpostilaatikkooni on kolissut sen jälkeen kosolti viestejä. Suurin osa palautteesta on ollut kiittävää, ja lähettäjien (ilmeisesti) ”kielteisiksi” tarkoittamat arviot voin puolestaan jakaa kahteen ryhmään.

Ensimmäisen (I) muodostaa se hapan, penseä tai vähintäänkin nihkeä palaute, joka seurasi, kun antauduin puolustamaan homojen asemaa islamia vastaan. Eräät ovat katsoneet – tosin melko arvattavalla tavalla – että islamista homot ovat löytäneet kohteen, jota kritisoimalla voimme kostaa meitä ”päähän tai munille potkineille”. Nähdäkseni ei pitäisi muslimien sen enempää kuin muidenkaan potkia ketään päähän eikä munille, vaikka islamilaisissa maissa niin jatkuvasti tapahtuukin.

Olen kieltämättä kuin puulla päähän lyöty sen ystävällisyyden, tuen ja lämminsydämisyyden johdosta, jota homofoobisina pidetyt kansallismieliset piirit ovat osoittaneet minulle. Sen sijaan vihervasemmistolaiset heteromiehet (joita suurin osa vihreistä ja vasemmistolaisista kaiketi edelleenkin on) näyttävät löytäneen islamista kätevän keinon mukiloida suomalaisia homoja.

He ikään kuin asettavat muslimit seksuaalivähemmistöjen edelle omissa syrjintähierarkioissaan, aivan kuten vähemmistövaltuutettukin, jonka toimialaan ei lueta seksuaalivähemmistöjä lainkaan.

Vuonna 2007 Saudi-Arabiassa toteutettiin 156 teloitusta eli selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Tuomiot pannaan täytäntöön enimmäkseen mestaamalla eli katkaisemalla ihmiseltä kaula. Myös amputaatiot eli raajojen katkaisut ovat yleisiä. Islamin lain nojalla harjoitettavan väkivallan kansainvälistä arvostelua vaikeuttaa se, että kuolemantuomioon johtavat oikeudenkäynnit ovat yleensä salaisia. Myös jumalanpilkasta on luettu Saudi-Arabiassa kuolemantuomioita.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla, ja homoja pakotetaan heteroseksuaaliseen kanssakäymiseen.


Tämä juttu olisi ollut äärimmäisen relevantti homojärjestö Setan kannalta. Olisi kiva saada joku selitys sille, miksi homojärjestö sensuroi kirjoituksia homojen oikeuksista.

perjantaina, marraskuuta 06, 2009

Suomen Internet-Stasi yrittää tukahduttaa keskustelun maahanmuuttopolitiikasta

Sananvapausaktivisti Roope Piraattipuolueen palstalla:

Oikeusministeriön Rasistiset rikokset-työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun

Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivänä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmässä on edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin käräjäoikeudesta, Suomen asianajajaliitosta (Johanna Ojala, Ihmisoikeusliitto, Demla) ja Helsingin yliopistosta. Sekä tietenkin meidän oma sananvapauseksperttimme valtionsyyttäjä Mika Illman valtakunnansyyttäjänvirastosta, joka on vaatinut internetin tiukkaa säätelyä, mukaan lukien pikaviestiohjelmien ja IRC:n moderoiminen.

Vaikkei sitä tehtävänannossa suoraan sanotakaan, niin oikeusministeri Braxilla on jo etukäteen tarkka käsitys työryhmältä haluamastaan tuloksesta. Hän haluaa lisätä ns. oikeushenkilön (yritys, järjestö) rangaistusvastuun kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Sen perusteella esimerkiksi keskustelupalstan tai blogipalvelun tarjoajaa voidaan pitää vastuullisena ja syyttää sivujen sisällön perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisin vastuu sivujen sisällöstä on niiden tekijällä ja palveluntarjoajalla on velvollisuus poistaa laittomaksi katsottu materiaali niin pyydettäessä tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Illmanin virasto on vain harvakseltaan käyttänyt mahdollisuutta poistattaa materiaalia netistä, joten sen perusteella verkossa on vain vähän rikollisessa mielessä rasistisesti kiihottavaksi tai loukkaavaksi katsottavaa materiaalia.

Tällainen järkeily ei kuitenkaan estä Braxia ja Illmania yrittämästä lainsäädännön keinoin pelotella maahanmuuttopoliittista keskustelua ahtaammalle. Harvalla palveluntarjoajalla on kanttia testata sananvapauden rajoja, kun tuloksena saattaa olla vuosia kestäviä kalliita oikeusjuttuja, huonoa julkisuutta ja ankarimmillaan kahden vuoden vankeusrangaistus vastuuhenkilöille. Helpompaa on sulkea vähänkään tulenarat aiheet ja keskustelijat palvelujen ulkopuolelle.

Sananvapausaktivisti Roope hommaforumilla:

"Rasismi rehottaa internetin keskustelupalstoilla. Vähemmistövaltuutetun toimistoon tulee ilmoituksia rasistisesta materiaalista viikoittain, mutta tapaukset johtavat vain harvoin poliisin esitutkintaan." [Roope: Eli se ei ole rikollista.]

"Syynä rasistisen kirjoittelun yleisyyteen on se, että sivustojen ylläpitäjien rikosoikeudellinen vastuu on tulkinnanvarainen. Useilta keskustelupalstoilta löytyy rasistista materiaalia, koska ylläpitäjät eivät poista viestejä." [Roope: Poistavat, jos oikeusistuin niin käskee.]

"Selvää on, että netin keskustelupalstoilla rasistisia viestejä kirjoittava syyllistyy rikokseen. Valtiosyyttäjä Mika Illmanin mukaan sivustojen ylläpitäjien rikosvastuu on kuitenkin hämärän peitossa, koska lainsäädäntöä ei ole toistaiseksi koeteltu oikeusistuimissa.

- Vastuu on aika lailla epäselvä, kun ajatellaan operaattoria, joka vain vuokraa tilaa serverille, mutta joka ei vaikuta tekstin sisältöön, vaan ainoastaan mahdollistaa sen julkaisemisen, Illman kuvailee
." [Roope: Huomaatteko kuinka Illman laajentaa vastuun käsitettä?]

"Oikeusministeriössä on perustettu työryhmä, joka tarkastelee myös rasistiseen nettikirjoitteluun liittyvän lainsäädännön tiukentamista. Esimerkiksi Ruotsissa on erityislainsäädäntö, joka velvoittaa ylläpitäjää asettamaan palstalle valvojia ja asettamaan heille lain perusteella myös valvontavelvollisuuden. Jos valvoja ei poista lainvastaista viestiä, siitä määrätään sakkorangaistus." [Roope: Suomessa oikeusistuin päättää mikä on lainvastaista. Illmanin ehdotuksen mukaan palveluntarjoajan valvojan olisi itse arvioitava lainvastaisuus. Virhearviosta palveluntarjoaja joutuisi itse syytteeseen. Esimerkiksi Jussi Halla-ahon Scriptan julkaisija olisi tällä perusteella haastettu oikeuteen Halla-ahon ohella.]

"- Internet on tuonut rajaamisproblematiikkaa, jota ei ole joskus lakia säädettäessä ennakoitu, sanoo lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula oikeusministeriöstä.

Valtionsyyttäjä Illman kuitenkin uskoo, että nykyisenkin lainsäädännön mukaan sivustojen ylläpitäjät voisivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

- Ajatellaan tilannetta, jossa ylläpitäjä on asettanut sivustolle valvojan. Hän tulee tietoiseksi viestistä, jonka sisältö on selvästi lainvastainen."

[Roope: "Selvästi lainvastainen"?]


"Jos valvoja sallii viestin julkaisemisen niin, että sen sisältö on yleisön nähtävissä, voisi ajatella, että yleiset säännökset pätevät myös tässä tapauksessa, Illman sanoo.

Illmanin mielestä sivustojen ylläpitäjät reagoivat vasta siinä vaiheessa, kun asiasta tehdään rikosilmoitus. Tosin myös vähemmistövaltuutettu saattaa ottaa suoraan yhteyttä eri sivustojen ylläpitäjiin ja vaatia paheksuttavan materiaalin poistamista."

[Roope: Rikosilmoituksen tai vähemmistövaltuutetun yhteydenoton ei sinällään pitäisi velvoittaa vielä mihinkään toimiin.]
Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi

Tarkoitusperät ovat aika selvät.

Virallisen Suomen mukaan kaikki kriittinen keskustelu, joka liittyy maahanmuuton ongelmiin, islamilaisuuden epäkohtiin ym.ym,. on rasismia.

Siispä esim. suurin osa minunkin mielipiteistäni ja krjoituksistani on rasistisia tämän mielestäni äärimmilleen venytetyn määrittelyn mukaan.

Mutta koska vielä Suomessa asun ja itsekin peräänkuulutan nimenomaan lain- ja järjestyksenkuuliaisuutta, lopetan mielipiteitteni julkituomisen tähän.

Samaten muutan käytökseni näissä ja tämäntapaisissa asioissa mahdollisimman passiiviseksi.

Esim. mahdollisen rikoksen huomatessani eväänikään en liikauta.

Taitaa muuten olla niin, että esim. rikosilmoitusta tehdessä on rasistinen rikos lausua mahdollisen tekijän etninen tausta. Paitsi, jos sattuu olemaan suomalainen.

Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
timant1 11.10.2009 18:26

No, kansan tahtoa voidaan erilaisilla mielipidelakiasetuksilla padota vain tiettyyn pisteeseen saakka. Sitä kovemmalla ryminällä tulee sitten alas kaikki. Suomi ei koskaan aiemminkaan ole ollut niin monikulttuurinen maa kuin Euroopan nyt pahimmissa ongelmissa olevat entiset siirtomaavallat. Tästä johtuen meillä ei tulla mitään sharia-vaatimuksia koskaan hyväksymään.Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
tip-off 11.10.2009 20:09

Tuo on kyllä totta.

Mutta jännittää kovasti nähdä, missä se raja kulkee ja missä kohdin ne padot murtuu.

Pelkään pahoin, että joka tapauksessa tällä tiellä mennään pisteeseen, josta ei ole paluuta.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
Tipsu1963 12.10.2009 0:35

On silti vain ajan kysymys, milloin tapahtuu jotain joka saa korkeimman oikeuden ottamaan sen kannan, että sharia on niin tärkeä osa sen tai tämän mamuryhmän kulttuuria, ettei sitä sovi mennä maallisella lailla estämään.

Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
ktv51 12.10.2009 0:50

Kantahan on otettu jo vuosikymmeniä sitten. Nyt siitä on vain päästävä eroon.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
tip-off 12.10.2009 9:07

Asian tekee hieman haastavaksi se, että poliitikot, valtamedia,oikeuslaitos ja poliisi järjestelmällisesti kieltävät mitään tuonkaltaista ongelmaa edes olevan.

Ja käyttävät rasismikorttia häikäilemättä, jos joku erehtyy avaamaan suunsa.

Enää en jaksa edes ihmetellä...

Re: Muualla näin...
timant1 5.11.2009 12:28

Nyt on tehty sitten virallinenkin suunnitelma kantaväestön syrjinnästä. Kyllä ottaa sinuakin päähän sitten kun haet töitä, johon olisit pätevin, mutta toinen saa kun kuuluu "Kiintiöön". Ellet sitten ole kiintiöläinen?

Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/77ac7a56af3bf262c22576640038cf41/$file/yv_suositus_lausunnoille.pdf

Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa yhdenvertaisuuslain 7 §:n mukaan tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi. Suppeassa oikeudellisessa tarkastelussa, positiivisella erityskohtelulla tarkoitetaan määräaikaiseksi suunniteltuja rekrytointiin, uralla etenemiseen ja oppilasvalintoihin liittyviä toimenpiteitä, joilla lisätään aliedustettujen ryhmien osuutta työpaikoilla, eri henkilöstöryhmissä ja oppilaitoksissa. Ennakkoon suunnitellut painotukset vaikuttavat tilanteissa joissa kahta muodollisesti yhtä pätevää hakijaa verrataan keskenään aliedustettua ryhmää edustavan hakijan hyväksi.

Valtiolla ei tunnu olevan vaikeuksia laillistaa apartheid Suomessa. Paras...korjaan...oikean etnisyyden omaava saakoon työpaikan!

Positiiviseen eryiskohteluun voidaan laskea mm. kouluopetuksen muokkaaminen niin, ettei se loukkaa muslimeja:

Teachers drop the Holocaust to avoid offending Muslims
http://www.dailymail.co.uk/news/article-445979/Teachers-drop-Holocaust-avoid-offending-Muslims.html

Voidaan tietysti kysyä miten tämä heitä loukkaa? Ai niin islamissahan holokaustin kielto on virallinen politiikka. Sama koskee myös mm. ristiretkistä opettamista, jalkapallojoukkueiden pelipaitoja jos on risti jne. Hyvältä siis näyttää, Sharia on lähempänä kuin ikinä olisitte uskaltaneet toivoa.Re: Muualla näin...
timant1 6.11.2009 7:43

Positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää, mutta esim. etnisen alkuperän vuoksi saa erityiskohtelua!!!

Mitä muuta tuo muka on kuin syrjintää? Ei se sillä poistu, että väitetään ettei se ole sitä. KYllä se varmasti ottaa päähän jos olet pätevin hakija, mutta paikan saa toinen koska pitää huivia päässään. Paikka kuuluu huivipäälle silloin jos hän on pätevin hakija.

Kokemus on sitä paitsi osoittanut, että ne, jotka todella Suomeen sopeutuu ei tarvitse mitään erityiskohtelua. Se voi toki olla, että ilman tarvittavia valmiuksia joutuu yrittämään vielä vähän kovemmin kuin alkuperäisasukas, mutta ei se mahdotonta ole.

Tästä voi jokainen itse lukea millaisessa satumaailmassa monikultturistit elävät. Heidän näkemyksensä Suomesta vuonna 2030:
http://demos.fi/files/Samoilla_lauteilla_2030.pdf

"Tutkimus" tietää mm., että "Vuoden 2030 Helsingissä virolainen diplomi-insinööri ja turkulainen toimitusjohtaja jakavat tamppaustelineen somalialaisen perheen kanssa, asukkaat vetävät kylätalolla taitokursseja ja esittelevät sadonkorjuujuhlissa kokkaus- ja käsityötaitojaan.

Lähiyhteisöt rakentavat omat kerrostalonsa, paistavat pihalla yhdessä munkkeja ja auttavat eläkeläisrouvan viljelypalstan kunnostamisessa"

Huomattavaa on myös kuinka vuonna 2030 New York Times tekee Suomesta jutun kuinka "suomalaiset todistivat integraation toimivan" jne. Mikäli monikultturistit oikeasti elää tällaisissa harhakuvissa ei meillä toivoa ole. Juttu on aivan samaa tasoa kuin lukioikäisten tyttöjen kouluaineet suositusta SUomi 20 vuoden päästä aiheesta. Aivan käsittämättömän hirveän naivia.

Jopa Vihreä lanka kysyy elävätkö nämä ihmiset tässä todellisuudessa?
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/onko-mamuvisionne-t%C3%A4st%C3%A4-maailmasta-demos

Todellisempaa tulevaisuudenkuvaa on tutkinut amerikkalainen muslimi, joka perusti muslimit terroria vastaan järjestön.

Third Jihad:
http://video.google.com/videoplay?docid=-864522917532871834#

Siinä faktaa mamuttajille. Kuvaavaa on kuinka maltillisina pidettyjen suurien muslimeiden etujärjestöjen johtajat jäivät kaikki kiinni terroristien tukemisesta ja sympatioista.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
timant1 6.11.2009 14:49

http://mediaseuranta.blogspot.com/2009/10/kuntalehti-maahanmuuttoviraston.html

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio: Muutto Suomeen seuraa eurooppalaista kehitystä

Todellinen pommi muhii perheiden yhdistämisessä, hän huomauttaa ja ennakoi uutta aaltoa humanitäärisin perustein oleskeluluvan tai turvapaikan saaneiden osalta. Heillä on oikeus tuoda perheensä Suomeen ja virastoon tuli jo 2008 Somaliasta noin 1400 yhdistämishakemusta. Luku noussee 4000 – 5000 henkilön tasolle lähivuosina, jolloin määrän kiihtyvä kasvu vie resurssikriisiin.

Meillä kesti n. 17 vuotta ensimmäiseen 10 000 somaliin. Tästedes tuo määrä tulee täyteen 2 vuoden välein ainakin mikäli maahanmuuttoviraston ylijohtajaa on uskominen.

Meillä on 2020 siis pelkästään somaleita jo 100 000 ainakin mikäli maahanmuuttoviraston ylijohtajaa on uskominen.

keskiviikkona, marraskuuta 04, 2009

Kehitysapu lakkautettava


Jokainen luku- ja kirjoitustaitoinen ihminen on aina tiennyt, että kehitysapu on kankkulan kaivo. Kukaan täysjärkinen yli 10-vuotias ei voi kannattaa kehitysapua.

Kehitysapu on epäonnistunut aina ja kaikkialla.

Ei kannettu vesi kaivossa pysy. Kankkulan kaivoon voi kaataa vettä niin paljon kuin jaksaa. Ei se vedenpinta siellä kaivossa silti nouse.

Kehitysapu ei toimi koskaan. Siitä on aina haittaa. Se pönkittää aina korruptiota ja diktatuureja.

Ei ole mitään näyttöä mistään toimivasta kehitysavusta, kuten ei ole mitään näyttöä toimivasta kommunismista.

Vanhat stalinistit ("äännntiset stalinistit") selittävät aina, että Neuvostoliitto oli sinänsä ihan hyvä järjestelmä, tyhmät jätkät vain pilasivat sen.

Yhtäkään esimerkkiä toimivasta kommunismista ei ole koskaan esitetty. Tästä kannattaisi tietysti vetää se johtopäätös, että kommunismi on järjestelmänä täysin väärä.

Sama koskee kehitysapua. Yhtäkään esimerkkiä toimivasta kehitysavusta ei ole koskaan esitetty. Tästä kannattaisi vetää se johtopäätös, että kehitysapu on lähtökohtaisesti väärä idea. Kaikki kehitysapu pitäisi lopettaa välittömästi.

Tämä ei kuitenkaan tietenkään käy niille tuhansille suomalaisille byrokraateille ja "kansalaisjärjestöaktiiveille", jotka saavat palkkansa "kehitysapumäärärahoista".

Kaikki kehitysapusektorin työpaikat ovat suojatyöpaikkoja laiskoille ja tyhmille ihmisille, jotka eivät pysty saamaan rehellistä työtä. He nostavat palkkaa siitä, että istuvat toimistolla juomassa yrttiteetä ja syömässä tofua toisten rastapäisten lesbofeministien tai munattomien sivarihippien kanssa. Nämä ihmiset kokevat olevansa valllllltavan tiedostavia ja edistyksellisiä jne.

Kaikki normaalit ihmiset ovat näiden suojatyöpaikoissaan notkuvien vähä-älyisten, mistään mitään tietämättömien ja vitun naiivien, uffin vaatteisiin pukeutuvien pilvenpolttelijoiden mielestä hirrrrrrrveitä rrrrassssisteja ja ennakkoluuloisia ja ahdasmielisiä kusipäitä.

Todellisuudessa tietysti ennakkoluuloja on nimenomaan näillä peeloilla, jotka esiintyvät Asiantuntijoina. Heillä ei ole mitään tietoja niistä asioista, joiden Asiantuntijoita he väittävät olevansa. Muutenhan he eivät jatkuvasti puhuisi paskaa kehitysmaiden tilanteesta.

Näyttäkää minulle yksikin kehitysaputyöntekijä, kehitysmaatutkija tai kehitysapua kannattava poliitikko, joka olisi joskus antanut totuudenmukaisen kuvan kehitysmaiden ongelmista, mm. diktatuureista, korruptiosta, islamista, sodista, väestön alhaisesta älykkyysosamäärästä ja huonosta moraalista ja primitiivisestä barbaarikulttuurista (mm. noituuteen uskotaan Afrikassa yleisesti).

Väitän, että yksikään suomalainen kehitysaputyöntekijä, kehitysmaatutkija, kehitysyhteistyöministeri tai kehitysapumäärärahojen kasvattamista vaativa poliitikko tai "kansalaisjärjestöaktiivi" (Kepa, Amnesty, "Ihmisoikeusliitto" jne.) ei tiedä näistä asioista yhtään mitään. Silti totaalisen tietämättömät imbesillit esiintyvät Asiantuntijoina.

Valtamedia on kuitenkin tietysti sitä mieltä, että Asiantuntijat ovat aina oikeassa. Niinpä valtamedia (HS, Yle, MTV3, Turun Sanomat, Aamulehti jne.) haastattelee aina näitä Asiantuntijoita, kuten Jaakko "islam ei sorra naisia" Hämeen-Anttilaa.

Todellisia asiantuntijoita eli asioista jotakin tietäviä olisivat kaikki normaalit ihmiset, jotka osaavat lukea kirjoja, katsoa televisiota, käyttää internetiä ja analysoida lukemaansa kriittisesti.

Tällaisia ihmisiä ei kuitenkaan valtamediassa koskaan haastatella. Valtamedian haastattelemat Asiantuntijat tunnistaa aina siitä, että he eivät tiedä kyseisestä asiasta yhtään mitään. Näiden virallisten Asiantuntijoiden eli lausuntoautomaatteina päivystävien dosenttien (tai pikemminkin desanttien) näkemykset ovat aina täsmälleen päinvastaisia kuin todellinen asiaintila ja normaalien ihmisten käsitys siitä.

Nämä Asiantuntijat ovat päässeet siihen norsuunluutorniinsa nimenomaan hokemalla mantrana sellaisia huuhaajuttuja, joihin kukaan täysjärkinen ei usko. Jos he olisivat kertoneet itsestäänselviä, kaikkien tietämiä tosiasioita, kukaan ei tituleeraisi heitä Asiantuntijoiksi.

He ovat päässeet Asiantuntijoiksi nimenomaan horisemalla sellaisia juttuja, jotka ovat ristiriidassa normaalien ihmisten arkikokemuksen ja terveen järjen kanssa. Valtamedian imbesillit eli HS:n ja Ylen toimittajat yms. ihailevat näitä Asiantuntijoita juuri siksi, että nämä ovat kaikesta eri mieltä kuin normaalit ihmiset.

Valtamedian toimittajat ovat itse samanlaisia Tiedostavia ja Edistyksellisiä Intellektuelleja kuin ne kehitysapusektorin suojatyöpaikoissa loikoilevat pilvenpolttelijat.

Kehitysapusektorin "kansalaisjärjestöt" eivät tietenkään ole oikeita kansalaisjärjestöjä, vaan valtion rahoittamia virastoja.

Oikeita kansalaisjärjestöjä ovat sellaiset yhdistykset, jotka ovat kansalaisten keskinäistä spontaania toimintaa. Suurin osa "kansalaisjärjestöiksi" valtamediassa kutsutuista puljuista ei ole tällaisia.

Valtion rahoittama virasto ei ole mikään kansalaisjärjestö. Tätä eivät hippihörhöt tajua, vaan nostaessaan palkkaa veronmaksajien rahoista he kuvittelevat olevansa "niinku silleen systeemin vastaisia kapinallisia hei". Tästä syystä näitä hörhöjä onkin jo pitkään kutsuttu nimellä apurahakapinalliset.

Valtion kustantama toiminta on valtiovallan toimintaa. Tämän pitäisi olla määritelmän mukaan itsestäänselvää. Se ei kuitenkaan näytä olevan selvää näille "kansalaisjärjestöläisiksi" itseään kutsuville veronmaksajien rahoista palkkaa saaville hippihörhöille eikä myöskään heitä niin ikään "kansalaisjärjestöläisiksi" tituleeraaville valtamedian toimittajille. Tämä johtuu siitä, että valtamedian toimittajat ovat itse samanlaisia Tiedostavia ja Edistyksellisiä Intellektuelleja eli bolshevikkeja kuin ne kehitysapusektorin suojatyöpaikoissa loikoilevat pilvenpolttelijat.maanantaina, marraskuuta 02, 2009

Vihreät kannattavat lasten sukupuolielinten silpomista


Vihreiden näkemykset poikien ympärileikkauksen sallimisesta tai kieltämisestä ovat ristiriitaiset. Vihreän liiton etiikkapaneelissa lauantaina Vantaalla puolueväki ei ollut valmis samanlaiseen ehdottomaan ympärileikkauksen kieltämiseen kuin tyttöjen osalta.

Oikeusministeri Tuija Brax korosti, että tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset ovat eri asioita. Siinä missä tyttöjen ympärileikkaus on pahoinpitelyä, poikien osalta asia on vaikeampi.

"Onko se hoidettavissa niin, ettei aiheuteta turhaa kipua", ministeri pohti.

Vihreitä lähellä oleva filosofi Juha Sihvola sanoi, että vihreiden ei ole syytä tukea Vapaa-ajattelijoiden liiton linjaa ehdottomasta kieltämisestä. Sihvola sanoi kieltäytyneensä allekirjoittamasta vapaa-ajattelijoiden adressia, jossa poikien ympärileikkaukset kiellettäisiin ehdottomasti.

Sihvola puolusti ympärileikkauksia muun muassa toimenpiteen traditiolla, vakaumuksen vapaudella ja terveydellisen haitan vähyydellä.

Suomen elokuvasäätiön puheenjohtaja Irina Krohn pohti sitä, aiheuttaako poikien ympärileikkaus seksuaalisen nautinnon vähenemistä. Jos näin on, se on Krohnin mukaan rinnastettavissa naisten ympärileikkaukseen.

Toisaalta poikien operaatio voi olla hygienian kannalta puolustettavissa, koska se voi vähentää sukupuolitauteja. Krohn ei osannut ottaa lopullista kantaa asiaan.

Juristi Husein Muhammed toivoi asiasta selkeää lainsäädäntöä. Hänen mukaansa nykytilanne aiheuttaa epävarmuutta siitä, saako operaatiota tehdä vai tuleeko syyte pahoinpitelystä.

Tyttöjen ympärileikkaus on rikoslain mukaan pahoinpitelyä, mutta Korkeimman oikeuden mukaan päätöksen mukaan poikien vastaava toimenpide ei ole pahoinpitelyä. Braxin mukaan hallitus ei ole muuttamassa lainsäädäntöä.Vihreät ovat mielipuolia, idiootteja, lastenraiskaajia, hulluja, perverssejä, sairaita, dhimmejä, paskansyöjiä, orjia.

Oikeusministeri Tuija Brax korosti, että tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset ovat eri asioita.


Miten niin? Sukupuolielinten silpominen on sukupuolinten silpomista.

Hei Tuija Brax: SUKUPUOLIELINTEN SILPOMINEN ON SUKUPUOLIELINTEN SILPOMISTA. Lue tämä uudestaan ja uudestaan, kunnes tajuat.

"Onko se hoidettavissa niin, ettei aiheuteta turhaa kipua", ministeri pohti.
Kyseessä on elinikäisen ruuminvamman aiheuttava ja psykiatrisia, neurokemiallisia aivovaurioita aiheuttava, lääketieteellisesti perusteeton, lääketieteen etiikan vastainen, terveen ruumiinosan laiton amputointi.

Leikkauksen aiheuttama suunnattoman suuri fyysinen kipu ja sen seurauksena aivoihin jäävä pysyvä neurokemiallinen muistijälki (aivojen stressihormonien määrän aivan poikkeukselliselle, täysin epänormaalin korkealle tasolle kohoamisen vuoksi) ovat nimenomaan turhaa kipua ja haittaa, koska koko leikkaus on täysin turha.

Turhan leikkauksen aiheuttama kipu on turhaa kipua. Oikeusministerinä on idiootti nimeltä Tuija Brax, joka ei tajua näin yksinkertaista asiaa.

Suomen hallitus ja eduskunta ovat täynnä idiootteja, jotka eivät tajua mistään mitään.

Vihreitä lähellä oleva filosofi Juha Sihvola sanoi, että vihreiden ei ole syytä tukea Vapaa-ajattelijoiden liiton linjaa ehdottomasta kieltämisestä. Sihvola sanoi kieltäytyneensä allekirjoittamasta vapaa-ajattelijoiden adressia, jossa poikien ympärileikkaukset kiellettäisiin ehdottomasti.

Sihvola siis kannattaa lasten sukupuolielinten silpomista.

Sihvola puolusti ympärileikkauksia muun muassa toimenpiteen traditiolla, vakaumuksen vapaudella ja terveydellisen haitan vähyydellä.

Sihvola on siis orwellilainen valehtelija.

"Traditio" ei ole mikään perustelu. Pakkoavioliitot ovat traditio islamilaisissa maissa. Tämä ei ole mikään perustelu pakkoavioliitoille.

"Vakaumuksenvapaus" ei ole mikään perustelu lasten sukupuolielinten silpomiselle. Vanhempien mielisairaus, taikauskoinen, perverssi "vakaumus", että lapsen sukupuolielimistä on leikattava paloja irti veitsellä, ei ole mikään perustelu moiselle sairaalle väkivaltarikokselle.

"Terveydellisen haitan vähyys" ei ole mikään perustelu ko. väkivaltarikokselle. Raiskaus aiheuttaa vähäisemmän "haitan" kuin murha, mutta tämä ei ole perustelu raiskauksen laillistamiselle.

Raiskaus aiheuttaa vähemmän fyysistä haittaa kuin ympärileikkaus. Juha Sihvola haluaa laillistaa ympärileikkauksen "terveydellisen haitan vähäisyyden" perusteella. Juha Sihvolan logiikalla raiskaukset pitäisi siis laillistaa, koska raiskauksen haitta on vielä "vähäisempi" kuin ympärileikkauksen.

Suomen elokuvasäätiön puheenjohtaja Irina Krohn pohti sitä, aiheuttaako poikien ympärileikkaus seksuaalisen nautinnon vähenemistä. Jos näin on, se on Krohnin mukaan rinnastettavissa naisten ympärileikkaukseen.

Krohn näyttää siis olevan ainoa vihreä, joka tajuaa asian.

Tosin häneltäkin puuttuu tietoa ympärileikkauksesta. Ihmettelen, miten kukaan aikuinen ihminen voi olla tietämätön tällaisesta yksinkertaisesta asiasta.

Väännetäänpä rautalangasta:

Esinahka suojaa peniksen kärkiosaa eli terskaa samalla tavalla kuin silmäluomi suojaa silmää. On itsestäänselvää, että silmäluomen amputointi johtaisi silmän kuivumiseen ja invalidisoitumiseen. Vastaavasti on itsestäänselvää, että esinahan amputointi johtaa peniksen kärkiosan eli terskan invalidisoitumiseen.

Normaalin, terveen peniksen terska on esinahan peitossa kaikkina muina aikoina kuin virtsaamisen, yhdynnän tai masturboinnin aikana. Esinahan suojaama terska on pehmeä, kostea ja herkkä. Esinahan poistaminen vaikuttaa terskaan samalla tavalla kuin silmäluomen poistaminen vaikuttaa silmään. Silmä kuivuu, jos siinä ei ole silmäluomea. Vastaavasti esinahan poistamisen jälkeen terska kuivuu ja menettää pehmeytensä ja tuntoherkkyytensä.

Esinahan poistaminen tuhoaa n. 95% terskan hermopäätteistä. Tämä aiheuttaa merkittäviä erektiohäiriöitä, monilla miehillä jopa täydellistä impotenssia. Esinahan poistamisen aiheuttama terskan tuntoherkkyyden väheneminen aiheuttaa poikkeuksetta ejakulaatiovaikeuksia, mikä puolestaa vähentää miehen yhdyntä- ja masturbointihalukkuutta. Vähentyneen yhdyntä- ja masturbointitiheyden vuoksi ympärileikatuilla miehillä on paljon korkeampi kivessyöpä- ja eturauhassyöpäriski kuin normaaleilla miehillä.

Tämän pitäisi olla itsestäänselvää jokaiselle aikuiselle ihmiselle.

Valitettavasti tämä ei näytä olevan entiselle kansanedustajalle Irina Krohnille (vihr).

Lisäksi Krohn kannattaa sairasta ajatusta, että vastasyntyneet poikavauvat tai muut pikkupojat ympärileikattaisiin aikuisten miesten sukupuolitautien tartuntariskin vähentämiseksi:

Toisaalta poikien operaatio voi olla hygienian kannalta puolustettavissa, koska se voi vähentää sukupuolitauteja. Krohn ei osannut ottaa lopullista kantaa asiaan.
Tämä on aivan sairasta ajattelua.

Sukupuolitautiriskejä vähennetään a) käyttämällä kondomia ja b) välttämällä yhden yön suhteita ja c) välttämällä anaaliseksiä.

Niitä EI vähennetä silpomalla pikkupoikien sukupuolielimiä.

Rautalankaa:

Experimental evidence was needed to establish a causal relationship between lack of circumcision and HIV, so three randomized controlled trials were commissioned as a means to reduce the effect of any confounding factors.[147] Trials took place in South Africa,[148] Kenya[149] and Uganda.[150] All three trials were stopped early by their monitoring boards on ethical grounds, because those in the circumcised group had a lower rate of HIV contraction than the control group.[149] The results showed that circumcision reduced vaginal-to-penile transmission of HIV by 60%, 53%, and 51%, respectively.[151] A meta-analysis of the African randomised controlled trials found that the risk in circumcised males was 0.44 times that in uncircumcised males, and that 72 circumcisions would need to be performed to prevent one HIV infection. The authors also stated that using circumcision as a means to reduce HIV infection would, on a national level, require consistently safe sexual practices to maintain the protective benefit.[152]

As a result of these findings, the WHO and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) stated that male circumcision is an efficacious intervention for HIV prevention but should be carried out by well trained medical professionals and under conditions of informed consent.[8][13][153] Both the WHO and CDC indicate that circumcision may not reduce HIV transmission from men to women, and that data is lacking for the transmission rate of men who engage in anal sex with a female partner.[13][14] The joint WHO/UNAIDS recommendation also notes that circumcision only provides partial protection from HIV and should never replace known methods of HIV prevention.[153]

Circumcision has been judged to be a cost-effective method to reduce the spread of HIV in a population,[8] though not necessarily more cost-effective than condoms.[8][154] Some have challenged the validity of the African randomized controlled trials, prompting a number of researchers to question the effectiveness of circumcision as an HIV prevention strategy.[155][156]

In addition to the studies which provided information about female-to-male transmission, some studies have addressed other transmission routes. A randomised controlled trial in Uganda found that male circumcision did not reduce male to female transmission of HIV. The authors could not rule out the possibility of higher risk of transmission from men who did not wait for the wound to fully heal before engaging in intercourse.[157] A meta-analysis of data from fifteen observational studies of men who have sex with men found "insufficient evidence that male circumcision protects against HIV infection or other STIs."[158]


Jotkut idiootit eivät myöskään osaa lukea, joten eivät ymmärrä törkeän pahoinpitelyn olevan rikos:

Juristi Husein Muhammed toivoi asiasta selkeää lainsäädäntöä. Hänen mukaansa nykytilanne aiheuttaa epävarmuutta siitä, saako operaatiota tehdä vai tuleeko syyte pahoinpitelystä.

Tyttöjen ympärileikkaus on rikoslain mukaan pahoinpitelyä, mutta Korkeimman oikeuden mukaan päätöksen mukaan poikien vastaava toimenpide ei ole pahoinpitelyä. Braxin mukaan hallitus ei ole muuttamassa lainsäädäntöä.


"Juristi" Husein Muhammed ja KKO eivät siis osaa lukea, mitä lakikirjassa sanotaan.

Lasten puukottaminen on tietysti laitonta, koska se täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit.

Lakihan ei erikseen kiellä tyttöjen sukupuolielinten silpomista eikä salli poikien sukupuolielinten silpomista. Tässä siis HS levittää väärää tietoa antaessaan lukijalle sellaisen käsityksen, että tyttöjen sukupuolielinten silpominen on kielletty ja poikien sukupuolielinten silpominen sallittu.

Mitään tällaisia pykäliä ei tietenkään Suomen laista löydy. HS siis levittää täysin väärää tietoa.

Lasten puukottaminen täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Laki ei millään tavalla sano, että vain tyttöjen puukottaminen on kielletty ja poikien puukottaminen sallittu. HS väittää päinvastaista. HS siis valehtelee siitä, millainen laki Suomessa on voimassa.

Mielipuolet väittävät suomalaisessa mediassa jatkuvasti, että poikien ympärileikkaus on muka aivan eri asia kuin tyttöjen ympärileikkaus. Tämähän on tietysti aivan silkka valhe. Lasten sukupuolielimien irtileikkaaminen on aivan yhtä sairasta ja rikollista täysin riippumatta siitä, onko lapsi tyttö vai poika. Vain mielipuolet väittävät päinvastaista.